In het derde leerjaar begint voor alle leerlingen de examenperiode.

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) staat per vak beschreven welke toetsen en opdrachten gemaakt moeten worden.

Er zijn zeven schoolexamenweken waarin kennis en praktische vaardigheden van de leerling op verschillende manieren zal worden getoetst.

Als alle onderdelen van het PTA zijn afgerond kan een kandidaat deelnemen aan het eindexamen.

In het examenreglement staan alle regels rond schoolexamens en examens beschreven.

De eindexamen periode start in april van leerjaar 4 met het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) voor de beroepsgerichte vakken.

In mei worden het centraal schriftelijk examen (CSE) voor de algemeen vormende vakken (AVO) afgenomen. Kandidaten van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg maken de examens digitaal en leerlingen die de theoretische leerweg volgen, maken de examens op papier.

Mocht een leerling ziek of afwezig zijn tijdens een (school)examen dient een ouder/verzorger de receptie van de school voor 09:00 telefonisch op de hoogte te stellen van de afwezigheid én een mail te sturen naar examen@volt.eu.

De examensecretaris en de plaatsvervangend examensecretaris verzorgen de gang van zaken rond schoolexamens en examens.

Mocht u vragen hebben kunt u hen bereiken op examen@volt.eu