ABSENTIES EN VERLOF

Het is belangrijk dat leerlingen niet ongeoorloofd absent zijn. Voor de duidelijkheid hebben wij in een overzicht aangeven hoe u als ouder/verzorger dient te handelen bij afwezigheid van uw zoon en/of dochter.

Absentiereden:

Voor afspraken die niet buiten schooltijd gepland kunnen worden.(Altijd inleveren voordat de absentie er is, niet mogelijk tijdens toetsen en alle afspraken liever buiten schooltijd plannen)

Aanvraag bijzonder verlof VOLT!

Recht op 'vrijstelling' of ' kort verlof '?: Uiterlijk twee dagen voor de betreffende verlofdatum inleveren bij de schooldirectie. Bijzonder verlof kan worden aangevraagd via de VOLT! app.

Een praktijkexamen voor auto of scooter wordt altijd in overleg afgesproken met de rijschool. Informeer of deze het tijdstip van het examen zoveel mogelijk buiten schooltijd kan plannen. Een theorie-examen voor auto of scooter kan online aangevraagd worden. Plan dit examen buiten schooluren.

De leerplichtambtenaar op school: De leerplichtambtenaar is minimaal 5 X per jaar op school voor het preventie leerplichtspreekuur. Hier wordt beginnend verzuim en/of meerdere keren te laat komen behandeld. De gesprekken hebben een informatief en waarschuwend karakter waarmee het Regionaal Bureau Leerplicht wil voorkomen dat af en toe spijbelen uitmondt in meer verzuim.

Wanneer is verlof toegestaan? Ouders/verzorgers van leerlingen die worden aangemeld voor het spreekuur worden door de team leider of de verzuimcoördinator op de hoogte gesteld van de aanmelding bij de leerplichtambtenaar en tevens geïnformeerd op welk tijdstip hun zoon of dochter wordt verwacht. De gesprekken duren ongeveer een kwartier en worden gehouden onder schooltijd. Het is niet de bedoeling dat ouders/verzorgers daarbij aanwezig zijn. De leerplichtambtenaar koppelt het resultaat van het gesprek middels een brief terug naar de team leider en de ouders/verzorgers.

Iedereen naar school.

Bezwaar en beroep: Tegen een beslissing van de school inzake het niet verlenen van verlof kan beroep worden aangetekend bij de bezwarencommissie leerplichtzaken van de gemeente waarin het betrokken gezin woont (voor verlofaanvragen langer dan 10 schooldagen) of bij of bij de schoolleiding (voor verlofaanvragen van 10 dagen of korter). Bovendien bestaat de mogelijkheid om in samenhang met indiening van het beroepschrift de President van Arrondissementsrechtbank (sector Bestuursrecht) om schorsing van het besluit of het treffen van een voorlopige voorziening te verzoeken.